Sa labas ng INC ni manalo walang kaligtasan?

Panoorin nyo po itong video sa itaas., na ang sabi ni Erano manalo na puno ng Iglesia ni Cristo ni manalo.,na sila lang daw ang maliligtas?! sa labas daw ng iglesia ni cristo walang kaligtasan?! at sentinsiyado na daw sa apoy ang hindi aanib sa iglesia nila?! .,kung ganun karamihan sa mapupunta sa langit mga pinoy? talagang wirdong Doktrina ito ng INC ni manalo .., una sa lahat kung INC ni manalo po kayo huwag ka munang magalit isipin nyo po muna ang mga sinasabi ko.,hindi ako naninira sinasabi ko lang ang katotohanan

Kaya nga ako baga’y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan?
Mga Taga-Galacia 4:16
 
 
 

kaluluwa ang pinag-uusapan dito kaya dapat mag-ingat tayo kasi kung mawalan ka ng pera..,pag masipag ka lang makakabawi ka ulit.,pag nawalan ka ng trabaho makakakita ka ulit ng trabaho..,pag mawalan ka ng asawa makakahanap ka uli malamang masmaganda pa sa unang asawa mo..,pero kung maiwala mo yung kaluluwa mo isa lang yan impierno ang bagsak mo…

At huwag kayong mangatakot sa mga nagsisipatay ng katawan, datapuwa’t hindi nangakakapatay sa kaluluwa: kundi bagkus ang katakutan ninyo’y yaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impierno.
Mateo 10:28

kaya sana huwag sirado ang utak natin.,hindi ako naninira sinasabi ko lang ang totoo…, parang ganito., nakita ko yung short mo butas sa likod…. tapos sinabi ko sayo na butas ang short mo magagalit ka ba sa akin? hindi ka dapat magalit dapat ka pa nga magpasalamat ..,para hindi ka mapapahiya.., sinabi ko lang ang totoo na butas ang short mo para tahiin mo para sa paglakad mo hindi ka kahiyahiya para hindi ka pagtawanan ng mga tao..,ano ang ibig kong sabihin? sinasabi ko lang yung turo mong mali.., para maituwid para hindi ka pagtatawanan Parang turo ng INC banal na hapunan sa umaga.. hapunan ginawa sa umaga?! di ba kakatuwa? pag-aralan natin yan sa susunod.. balik tayo ..,sana nagkakaintindihan na tayo.., hindi totoo na INC ni manalo lang ang maliligtas kasi nakasulat ganito ang sabi..

At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na isang daan at apat na pu’t apat na libo,na natatakan, sa bawa’t angkan ng mga anak ni Israel:
Apocalipsis 7:4

Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinoman, na mula sa bawa’t bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika, na nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng Cordero, na nangadaramtan ng mapuputing damit, at may mga palma sa kanilang mga kamay;
Apocalipsis 7:9

sinasabi bukod sa isang daan at apat na put apat na libo , meron pang lubhang karamiihan na di mabilang ng sinoman na mula sa bawat bansa ang mga maliligtas .., kung INC ni manalo lang ang maliligtas isipin nyo po kay laki ng langit a alog-alog sila dun, at isa pa sabi sa nakasulat ganito ang sabi..

Na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao’y mangaligtas, at mangakaalam ng katotohanan.
I Kay Timoteo 2:4

na ibig ng Dios na ang lahat ng mga taoy mangaligtas..,isipin nyo po ito ang kabaliktaran ng turo ni erano manalo.,Ang gusto ng Dios lahat ng mga tao magsisi para maligtas gaya ng nakasulat …

Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kaniyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba; kundi mapagpahinuhod sa inyo, na hindi niya ibig na sinoman ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi.
II Pedro 3:9

hindi niya ibig na ang sinoman ay mapapahamak kundi lahat magsipagsisi…,pero itong si erano sentensiyado na daw sa apoy ang hindi kaanib sa iglesia nila..

anong karapatan ni erano manalo hatulan ang mga nasa labas?! meron ba?! sabi sa nakasulat ..ganito..

 
 
Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, sa makatuwid baga’y ang makapagliligtas at makapagwawasak: datapuwa’t sino ka na humahatol sa iyong kapuwa?
Santiago 4:12

sino ka?! na humahatol sa iyong kapuwa? kaya walang karapatan si erano na hatulan ang mga nasa labas bakit?! sabi ng biblia…

Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.
I Mga Taga-Corinto 5:13

sino po ang may karapatan humatol sa labas?! ang Dios lang.. kaya panloloko sa mga tao pagsasabihin mo kayo lang ang maliligtas., in the first place na ipangaral na ba ng INC ni manalo ang kanilang aral sa lahat ng mga bansa?! pano yung hindi nakapakinig ng aral nila ?! ibig bang sabihin mapapahamak na yun?! pano yung before 1913 yung mga tao na yun.. sentensiyado nasa apoy? nung mga dark ages wala pa ang INC ibig bang sabihin impierno na yun lahat? kasi sabi ng INC ni manalo sa labas at ang hindi aanib sa kanila wala ng kaligtasan ibig bang sabihin si Felix manalo hindi rin maliligtas?! kasi hindi nabautismohan si felix manalo sa INC panoorin niyo itong video sa baba

sa sunod pag-aralan natin yan kung loloobin ng Dios balik tayo biruin mo hinatulan na ni erano ang lahat ng nasa labas walang kaligtasan how dare you?! wala kang karapatan sabihin yan ..,halimbawa yung teacher pag nasa katinuan at nasa kaisipan yung isang teacher sa school hindi siya magbibigay ng exam or test sa mga estudyante niya na hindi niya pa itinuturo.., pag may teacher na nagbibigay ng exam or test na di nya pa tinuturo at binagsak ka kasi hindi ka naka pasa dapat isumbong yun sa DECS ! dapat ituro niya muna sa mga estudyante bago siya mag bigay ng exam.., ano po ang ibig kong sabihin? walang karapatan si erano manalo na hatulan ang mga nasa labas na wala ng kaligtasan ang katunayan hindi pa nga nakaabot ang pangangaral ng INC ni manalo sa ibang bansa., at may mga bansa bawal ang biblia tapos hahatulan mo na wala ng kaligtasan yun komo hindi kayo nakarating doon..! napakalaking panloloko yan ..tandaan po natin mga kababayan..,

 
 
Sapagka’t dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagka’t may pagasa kami sa Dios na buhay, na siyang Tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong lalo na sa mga nagsisisampalataya.
I Kay Timoteo 4:10

ANG DIOS TAGAPAGLIGTAS SA LAHAT NG MGA TAO , LALONG LALO NA SA MGA NAGSISISAMPALATAYA…

Sana po kahit papaano naliliwanagan na po kayo .,sa tulong at awa ng DIOS.

SALAMAT SA DIOS!

TO GOD BE THE GLORY!

jan1.jpg

Ang inyong alipin kay Kristo,

Brother Jan michael Lachica

 
 
Advertisements

ministro namumugot ng ulo?

Erano: Dagukan ko kayo!!!

Felix Manalo hindi Na bautismohan?