Ganyan ba ang sa Dios?! Pumapatay…

Panoorin niyo po ang video na ito..,tingnan nyo kung gaano ka Despirado at kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo na..ito..,nangyari po yan sa jolibee apalit.., mga 300plus more or less ang mga Miyembro ng INC ni manalo na mga gumulpi sa mga ADD Members..,

gulpi.jpggulpi2.jpg
at yung isang ADD Member halos mamatay.. basag ang mukha.,. dahil sa pinagsusuntok .,na may mga hawak na bakal sa kanilang kamay..,kaya ang iba naman butas ang mga ulo., ganyan kabangis ang mga miyembro ng INC ni manalo.., na nag-aangkin na sila lang daw ang maliligtas.. pakinggan nyo ang sabi ni erano manalo..

kaya kababayan naniniwala ka ba sa sinasabi ni erano manalo ? Sila lang daw ang maliligtas?.. naku po.., ka aba-aba ka pag maniniwala ka sa ganitong mangangaral .. bakit po? kasi kailanman walang makakapasok sa langit na mamamatay tao…

inc6.jpginc9.jpgc5.jpginc3.jpginc.jpg

5 inc murderer

At hindi papasok doon sa anomang paraan ang anomang bagay na karumaldumal, o siyang gumagawa ng kasuklamsuklam at ng kasinungalingan: kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Cordero.


Apocalipsis 21:27

hindi kailanman makakapasok sa langit ang anumang gumagawa ng kasuklamsuklam at kasinungalingan., saan sila mapupunta? ganito ang nakasulat ..

Nguni’t sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklamsuklam, at sa mga mamamatay-tao, at sa mga mapakiapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa diosdiosan, at sa lahat na mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagatdagatang nagniningas sa apoy at asupre; na siyang ikalawang kamatayan.


Apocalipsis 21:8

sa dagatdagatang na nagniningas sa apoy at asupre ibubulid ang mga mamamatay tao.., kasama ng kanilang tatay.. ang diablo..

Kung magkagayo’y sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasa apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel:

Mateo 25:41

sa tatay kasi nila..,sila nagmana, kung paano ang diablo mamamatay tao buhat noong una at hindi nanatili sa katotohan ganun din ang kanilang nais gaya ng kanilang tatay na diablo…
Kayo’y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya’y isang mamamatay-tao buhat pa nang una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagka’t walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng sa ganang kaniya: sapagka’t siya’y isang sinungaling, at ama nito.


Juan 8:44

Ang mga itoy nagpapanggap lang na na nakikilala nila Dios subalit ikinakaila ng kanilang mga gawa ..


Sila’y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni’t ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa’y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa’t gawang mabuti.


Tito 1:16

ganyan po talaga katotoo ang ating nakikita sa mga miyembro ng INC ni manalo natutupad sa kanila ang sabi ng biblia ..,dahil yan sa pagtuturo ng kanilang puno ..


Kung ang puno ay nakikinig sa kabulaanan, Lahat niyang mga lingkod ay masasama.
Mga Kawikaan 29:12

Kung ano yung puno ganun din ang bunga..,

O pabutihin ninyo ang punong kahoy, at mabuti ang bunga niyaon; o pasamain ninyo ang punong kahoy, at masama ang bunga niyaon: sapagka’t ang punong kahoy ay nakikilala sa pamamagitan ng kaniyang bunga.


Mateo 12:33


Kayong lahi ng mga ulupong, papaano kayo na masasama, ay makapagsasalita ng mabubuting bagay? sapagka’t sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig.


Mateo 12:34

kailanman ang masamang puno ay hindi magbubunga ng mabuti at ang mabuting puno ay hindi magbubunga ng masama .., ganyan ang nakikita natin sa mga Miyembro ng Inc ni manalo sobrang lupit kasi yun ang nakita nila sa kanilang puno., kasi sabi ni manalo. pakinggan niyo po ito mga kababayan.. itong video sa baba

kita niyo po? dahil yan ang nakita nila sa matandang manggagawa at walang matinong manggagawa kahit isa ..nasaktan daw siya kasi manggagawa rin siya.. siya kasi ang master mind.., ang totoo niyan konsintidor si erano manalo dahil… hindi niya tinitiwalag .. gaya ng nakasulat sa Biblia ..,

Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos nang una at ikalawang pagsaway ay itakuwil mo;


Tito 3:10

Dapat itakwil o itiwalag ang gumagawa ng mga kasamaan.., dapat palayasin..,

Datapuwa’t sa nangasa labas ay Dios ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao.


I Mga Taga-Corinto 5:13

kaya lang kinukunsinti ni erano manalo ang mga gumagawa ng katiwalian sa kanyang Iglesia.. malinaw na natutupad sa kanila ang nakasulat sa Biblia …


At palibhasa’y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat;


Mga Taga-Roma 1:28


Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,


Mga Taga-Roma 1:29


Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang,


Mga Taga-Roma 1:30


Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:


Mga Taga-Roma 1:31


Na, bagama’t nalalaman nila ang kautusan ng Dios, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay mga karapatdapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon.


Mga Taga-Roma 1:32

Pinapayagan niya lang gawin yun ng kanyang mga miyembro ..,hindi niya tinitiwalag…,

huwag po kayo… magalit isipin mo muna ang sinasabi ng Biblia..

Salamat sa Dios..

To God Be The Glory!

jan1.jpg

Ang inyong Alipin kay Kristo,

Brother Jan Michael Lachica

Advertisements

Ang ordinasyon kay Felix Manalo