About

Ang Layon ng Site na ito.., para ibulgar ang mga Katiwalian ng Iglesia ni Cristo ni manalo .., hindi po ako naninira gusto ko lang malaman ng mga tao.., ang katotohanan sa loob ng Iglesia ni cristo ni manalo ..

Kaya nga ako baga’y naging kaaway ninyo, sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan?


Mga Taga-Galacia 4:16

kasi dapat maging aware tayo.,, mga kababayan., tandaan natin lagi.., kaluluwa ang nakasalalay dito .., dapat huwag tayong magpadaya magpakatalino tayo yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo..

Narito, sinusugo ko kayong gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo: mangagpakatalino nga kayong gaya ng mga ahas at mangagpakatimtimang gaya ng mga kalapati.


Mateo 10:16

Aral lang po ang Paguusapan dito pag may pinost po akong maling gawain ng INC ni manalo hindi pamemersonal yun kasama sa aral yun ..,kasi pag mangangaral ng Dios .., dapat huwaran ka ng iyong mga inaakay ..


Huwag hamakin ng sinoman ang iyong kabataan; kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya, sa pananalita, sa pamumuhay, sa pagibig, sa espiritu, sa pananampalataya, sa kalinisan.


I Kay Timoteo 4:12

Magingat ka sa iyong sarili, at sa iyong turo. Manatili ka sa mga bagay na ito; sapagka’t sa paggawa nito ay ang iyo ring sarili ang ililigtas mo at pati ng mga nagsisipakinig sa iyo.


I Kay Timoteo 4:16


Pagsikapan mong humarap na subok sa Dios, manggagawang walang anomang ikahihiya, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan.
II Kay Timoteo 2:15

dapat sa lahat ng Aspeto Huwaran sa paggawa ng Mabuti ang Mangangaral …,

kaya sa Pag-aaral na ito .., tingnan niyo po yung aral yung sinasabi ng Biblia ..hindi po dapat sirado ang utak natin.. aral po ang Dapat natin maging basehan … gaya ng sinasabi sa nakasulat…

Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili.


Juan 7:17

makikilaa po natin sa turo or sa aral ang mangangaral na sa Dios..

To God be the Glory!

Ang inyong alipin kay Kristo,jan1.jpg

http://www.esoriano.wordpress.com

Religion: Christian

Gender: Male, Male also in Faith

AGE: 21

Contact #: 09102154475

Advertisements

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s